Диагностика » За изследването

За изследването

Електромагнитното поле на тялото движи всички жизнени процеси на организма. То поддържа нормалното физиологично състояние на клетките. Затова началните, скрито протичащи едва доловими изменения в жизнената дейност на организма, едва започващите изменения в структурата на атомите и клетките могат да бъдат открити, уловени, отчетени единствено с биорезонансна диагностика. В програмния продукт, с помощта на който се провежда изследването, са заложени шаблонни данни за състоянието на съответните изследвани клетки, органи, системи от степен „здрав” до степен „болест” в последен стадий на развитие.

При провеждане на изследването пациентът поставя слушалки на главата си. В рамките на 45 минути апаратът изследва всеки един орган поотделно, като на екрана се появяват виртуални изображения на всеки изследван орган и система, с обозначени върху екрана местата, от които се получава изходната информация. В процеса на диагностиката апаратът сравнява, обработва постъпилата дешифрирана информация от организма на пациента със заложената в апаратурата еталонна информация за здрав организъм.

След провеждане на изследването лекарят-диагностик анализира резултатите и поставя точна диагноза.

Доверете се на висококвалифицираните специалисти от ДИМАТЕРА, за да получите точна диагноза и да стигнете до здравето си по най-прекия път!

сподели + нагоре ˆ